• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • PARAT har løsninger mot landstrøm for ren damp og varme
 
04.12.2020

PARAT har løsninger mot landstrøm og ren varme

Med innføring av avgift på utslipp av NOx og CO2 og fokus fra offshore selskaper på å benytte seg av de reneste forsyningsfartøyene, står skipsbransjen overfor store oppgraderinger med fokus på klimavennlige løsninger.

Reduser utslipp med landstrøm til varmeproduksjon på skip med løsninger fra PARAT Halvorsen ASIllustrasjon: ENOVA.


PARAT har utviklet 2 nye kjeler med fokus på å redusere utslipp fra fartøy. Den ene er vår skikkelig fleksible PARAT MCS Kombinert Olje-/Gassfyrt - Avgass - Elektrisk kjel til damp eller varmtvann i en og samme kjel. Her kan kjelen brukes elektrisk mot landstrøm når båten ligger til kai, og som backup under drift. Større fabrikktrålere kan også brenne ublandet fiskeolje direkte på kjelen, dette kan være ønskelig ved fullt utnyttet tankkapasitet, eller dersom økonomien tilsier det.

Den andre kjelen er for alle skip som allerede har kjeler ombord, her vil de kunne oppgradere med vår nye ECS Elektriske Sirkulasjonskjel som vil gi eksisterende kjel mulighet til å varmes med strøm ved behov og til kai. Denne kjelen tar liten plass, og er en fantastisk måte å kunne produsere damp og varmtvann oppkoblet landstrøm. Da trenger ikke hovedmotor eller drivstoff fyrte kjeler holdes i gang, som reduserer utslipp betraktelig og senker støynivået kraftig.


Reduser utslipp med landstrøm til varmeproduksjon på skip med løsninger fra PARAT Halvorsen AS
PARAT MCS Kombinert Olje-/Gassfyrt - Avgass - Elektrisk kjel er en av verdens mest fleksible marinekjeler, klar til å utnytte landstrøm. Dette gir fartøyet muligheten til å drifte kjelen for damp- eller varmeproduksjon fra landstrøm, uten at hovedmotor eller drivstoff fyrte kjeler holdes i gang. Dette reduserer utslipp betraktelig og senker støynivået kraftig.
Fiskeflåten skal oppgraderes
Det er blitt større fokus på utslipp av klimagasser. For å gjøre fiskeflåten mer klimavennlig er det innført avgift på utslipp av NOx og CO2. Avgiftene er det grunn til å forvente at vil øke i fremtiden. Samtidig har det kommet på plass støtteordninger som skal hjelpe redere å finansiere ombygning og installasjon av utstyr og teknologi, som kan redusere klimautslippene. Kjelene våre vil være ett ledd i reduksjon av utslipp, sammen med mange andre nye løsninger for å utnytte landstrøm og batterier for å seile miljøvennlig mot havn.


Reduser utslipp med landstrøm til varmeproduksjon på skip med løsninger fra PARAT Halvorsen ASIllustrasjon: NOx-Fondet.


NOx fondet
Her kan du søke midler fra NOx fondet basert på utslippsbesparelser:
https://www.nho.no/samarbeid/nox-fondet/artikler/slik-far-du-utbetalt-stotte-fra-nox-fondet/


Offshore behov
Offshore selskaper har begynt å sette krav til bærekraft hvor det blant annet er viktig å velge leverandører med løsninger som kan redusere det miljømessige fotavtrykket.

De reneste forsyningsfartøyene vil stå øverst på listene til offshore selskapene når oppdrag skal tildeles. Da utslippene til forsyningsfartøyene også er en del av det totale fotavtrykket i olje- og gassproduksjon. De fleste skip benytter tradisjonelt drivstoff, men kommer til å oppgraderes til å kunne kobles til landstrøm ved kai-opphold. Batteripakker vil være et viktig tilskudd, samt miljøvennlige løsninger for damp og varme.

Også her vil vår nye Elektriske Sirkulasjonskjel være et godt valg som kun er en oppgradering på eksiterende kjeler i stedet for en komplett utskiftning.


Reduser utslipp med landstrøm til varmeproduksjon på skip med løsninger fra PARAT Halvorsen ASIllustrasjon: ENOVA.


Enova støtte
Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai. Enova bidrar til å bygge et levedyktig marked gjennom målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for tilpasning av fartøy. Enova har også ulike støtteprogram som skal bidra til omstilling til lav- og nullutslippsløsninger i fartøy, og hvilke tiltak som kan få støtte, kommer fram av kvalifikasjonskriteriene for hvert støtte-program.

Støtteordningene finner du her:
https://www.enova.no/bedrift/maritim-transport/Innovasjon Norge
Ordningen fra Innovasjon Norge skal bidra til skipsinvesteringer i den norskeide flåten av lasteskip, og til å redusere utslippene fra denne flåten, i tråd med intensjonen i regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart.

Les mer om mulighetene her:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/kondemneringsordning-for-skip-i-narskipsfart/ 

Reduser utslipp med landstrøm til varmeproduksjon på skip med løsninger fra PARAT Halvorsen AS
Oppgradering for Ekisterende Kjeler
Fartøy med kombikjel eller annen kjel installert, kan enkelt oppgradere systemet med vår PARAT ECS Elektriske Sirkulasjonskjel for å utnytte landstrøm eller bruke strømdelen for å optimalisere lasten på generator. Vi tar oss av oppgradering, installasjon og optimalisering av eksisterende kjelsystem.
 Ta kontakt med PARAT Halvorsen AS for å finne gode løsninger for ditt skips varmebehov mot utnyttelse av landstrøm og for å senke utslipp.

 
Mer informasjon:
Anita Bakken
Leder Salg og Prosjekt
sales@parat.no
+47 99 48 55 14
PARAT MCS
Kombinert Olje-/Gassfyrt - Avgass - Elektrisk kjel
PARAT ECS
Electrical Circulation Steam Boiler
RETROFIT
We can replace your existing boiler with a new PARAT made...